Városlista
2021. január 24, vasárnap - Timót

Hírek

2012. Június 05. 13:00, kedd | Helyi
Forrás: Kapuvár Város Önkormányzata

Beszámoltak tevékenységükről az önkormányzati cégek

Beszámoltak tevékenységükről az önkormányzati cégek

Tájékoztató Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29. napján tartott üléséről

1. Az első napirendi pontban beszámoló hangzott el Pászli Tibor ügyvezető igazgató úrtól a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről, a végzett karbantartásokról, felújításokról, az előző évi munkájáról.

A 2011. év folyamán a város négy kazánházából, nagyobb üzemzavar nélkül biztosították a hőellátást. Lezajlott a gázégők karbantartása, szivattyúk tisztítása és javítása, a tüzelő berendezéseken sajnos szerkezeti javításokat is végezni kellett. A műszaki színvonal folyamatos javítása mellett továbbra is kiemelt feladat a szigorú belső elszámolás és a mindenre kiterjedő takarékos gazdálkodás.
A fűtési szezon befejezésével kezdődött meg az elnyert KEOP pályázat gyakorlati végrehajtása. Szinte a teljes földalatti hálózatot a legkorszerűbb ISO PLUS vezetékekre cserélik.
A következő lépés a jelenlegi beruházást végeztével a lakások költségelosztása és szabályozása, amely európai színvonalú, mért, szabályozott, ellenőrizhető, gazdaságos hőelosztást biztosít. Sajnos az épületeken belüli gépészeti egységek is rossz állapotban vannak, több helyen olyan átalakítások történtek, amit műszakilag nem lehet kellően megindokolni. Jelentős a szigeteléshiány, a szabályozó szelepek állapota rossz. Ezeket a feladatokat a közös, illetve saját költségek terhére kell elvégezni. Természetesen minden szakmai, és kivitelezési tevékenységben együttműködik a Kft a lakossággal.
A további korszerűsítés megvalósításához várják az újabb pályázati lehetőségeket.
A napirendi pont végén a képviselő-testület elfogadta a kft. 2011. évi pénzügyi beszámolóját és a 2012. évi üzleti tervét.

2. A második napirendi pontban Németh László, a Kapukom Kft. ügyvezető igazgatója beszámolójában elmondta, hogy az ő feladatuk a városban a parkolási szolgáltatás, parkgondozás, a piaci helypénzek beszedése és a karbantartás. Átvették a Rábaköz Rádiót, a balatonakali ifjúsági tábor és a Hany Istók Kerékpáros Centrum működtetését, valamint a városi kommunikáció szervezését is. Az elmúlt esztendő az „építkezés” éve volt, a várostól átvett feladatokat be kellett indítani, a 14 különböző feladathoz tartozó technikai hátteret biztosítani, és az adminisztrációt megszervezni. A parkgondozás és a zöldterületek karbantartása sok új eszköz beszerzését igényelte. A közhasznú munkások alkalmazását kedvező finanszírozás tette lehetővé.
Az ügyvezető végül összefoglalta, hogy a Kapukom Kft. működése milyen lehetőségeket és gazdasági előnyöket biztosít az Önkormányzat részére.
Az üzleti tervben szerepel az elért eredmények, feladatok továbbvitele, fejlesztése, bővítése.
A pénzügyi beszámolóról a könyvvizsgáló megállapította, hogy a pénzügyi gazdálkodás megfelel a jogszabályi előírásoknak, és a kft. pénzügyi vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A 3. napirendi pontban Horváth Judit igazgató beszámolt a Kapuvári Kéz-Mű és Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi tevékenységéről.
A kft. működésének célja Kapuvár város és környéke csökkent munkaképességű munkavállalóinak rehabilitációs foglalkoztatása annak érdekében, hogy a munkaképesség helyreállítását a lehetőségekhez képest elősegítse, s javítson az életkörülményeiken. Célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A szakmai munka az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által elfogadott Esélyegyenlőségi terv, a Rehabilitációs szakmai program, valami egyéni rehabilitációs tervek alapján végzik.

A jelenlegi kedvezőtlen pénzügyi eredmény nem tükrözi az erőfeszítéseket, mert pár évvel ezelőtt az állami támogatás a kiadások 40 %-át fedezte, jelenleg a költségvetésük 75 %-át saját forrásból kell biztosítaniuk. A 2011. évben a halmozottan hátrányos helyzetű munkaerő létszáma növekedett, így velük bevételt produkálni nehéz feladat. Továbbra is a takarékos gazdálkodás a jellemző, beruházást, fejlesztést csak minimális mértékben lehetett megvalósítani, szintén saját forrásból. Az év végén: 2011. novemberében indult be egy új faipari projekt: a Pátzay iskola nyílászáróinak cseréje, ahol 6 fő megváltozott munkaképességű és 3 fő szakmunkás végezte a gyártást.
Az elmúlt időszakban a bérezést, és az akkreditációs feltételek meglétét vizsgáló ellenőrzés nem talált hiányosságot, az ISO 9001 tanúsítvány megszerzésére folyamatban van. A cég folyamatos pályázati munkájának eredménye az akadálymentesítési munkálatok elkezdése, és a tervek között továbbra is több pályázat szerepel.
A beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi Üzleti tervet, meghosszabbította a Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását, megbízta öt évre a könyvvizsgálóját.

4. A negyedik napirendi pontban két közalapítvány beszámolóját hallgathatta meg a képviselő testület.
A Kapuvár Lakosainak Egészségéért Közalapítvány az elmúlt időszakban szűkös forrásból gazdálkodott, ennek ellenére tartalmas munkáról és több megvalósított programról számolt be Najdek Lászlóné kuratóriumi elnök. Mint az Alapító Okiratban foglaltakban, elsődleges cél a testi és lelki egészségvédelem – a prevenció területén dolgozó szakemberek összefogásával – Kapuvár és vonzáskörzetének egészségmegőrzése, mentálhigiéniás ismeretek terjesztése, egészségvédelmi és felvilágosító programok szervezése. Ennek jegyében végezte a munkát a kuratórium. Reméli, hogy a következő évben lehetőségük lesz anyagi lehetőségeiket pályázati úton bővíteni.

„Közbiztonságunkért” Közrend, Közbiztonság és Bűnmegelőzési Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Papp Ferenc tájékoztatójában elmondta, hogy a „Közbiztonságunkért” Közalapítvány célja Kapuvár városban a közterületek rendjét és biztonságát veszélyeztető bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a vagyonvédelem hatékonyságát növelő, a rendőri intézkedések gyorsaságát fokozó technikai fejlesztések támogatása, a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges korszerű műszaki eszközök körének bővítése, a rendőri munka feltételrendszerének és a rendőrök munkakörülményeinek javítása. A közalapítvány 5 fő munkavállalót foglalkoztat. Nem kevésbé fontos feladat a közlekedési balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság fokozása és a jövő generációjának közlekedési nevelése, közlekedési propagandatevékenység anyagi és technikai feltételeinek bővítése.
A képviselők megköszönték az alapítványok munkáját, és a beszámolókat, közhasznúságú jelentéseket a testület egyhangúlag elfogadta.

5. Az ötödik napirendi pontban a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ működéséről kiemelten a gyermekjóléti szolgálat tevékenységére és a szociális foglalkoztatás indítására vonatkozó beszámoló hangzott el.
Az intézményvezető asszony, Garabné Gulyás Mária ismertette a Nyitott Kapu-Vár TSZSZK Alapszolgáltató Intézmény 2011 évi feladatellátását. A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, családsegítés, idősek nappali ellátása, valamint fogyatékosok nappali ellátása Kapuvár város közigazgatási területén túl – az önkormányzatokkal kötött megállapodások értelmében – a gazdaságosabb működés biztosítása, és a lakosok minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében több környező településre is kiterjed.
A Képviselő-testület részletesen tájékozódhatott arról, hogy az ellátási formákat hányan veszik igénybe, milyen térítési díjakat kell fizetni, mik az igénylés feltételei, valamint a dolgozók miképpen próbálják gondozottjaik mindennapjait megkönnyíteni kirándulások, programok szervezésével, más szervezetekkel való kapcsolattartással, odafigyeléssel, együttműködéssel. Az intézményvezető asszony reméli, hogy a szolgáltatásokat a jövőben még többen fogják igénybe venni. A 2011. évben nőtt az ellátotti létszám, és továbbra is „nyitott kapuval” várják az érdeklődőket.

6. Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzat minden évben átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításáról, a gyermekétkeztetés megoldásának módjairól, a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatokról. és az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, és jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről.
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések alkalmával jelentősebb kifogást nem fogalmaztak meg.

Kapuvár Város Önkormányzata a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok maradéktalan ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a város intézményeivel, nevezetten a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal, gyámhivatallal, rendőrséggel, védőnői és háziorvosi szolgálattal. Ezen túl együttműködik és támogatást nyújt a civil szervezeteknek.

7. Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat 2011. évi beszámolója
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálata Ellátási szerződéssel látja el a szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat, melyet az Egyesület Kapuvár Város Önkormányzatával 2005-ben kötött határozatlan időre. A Támogató Szolgálat a szerződés értelmében munkájáról éves összefoglaló jelentést készít.
Bendi-Varga Erika szolgálatvezető beszámolt arról, hogy a MMSZ ellátás igénybevétel feltétele, hogy a kérelmező emelt összegű családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban vagy vaksági járadékban részesüljön.
A MMSZ Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat feladata az információnyújtás, személyi segítés, szállító szolgálat működtetése, mely az igénylőknek biztosítja a különféle közszolgáltatásokhoz, egészségügyi- és szociális ellátásokhoz való hozzájutást. A szeretetszolgálat munkatársai többek között ügyintézéssel, tanácsadással, jelnyelvi tolmácsszolgálattal is segítik a rászorulókat.
Szorosan együttműködnek a Nyitott Kapu-Vár Szociális Szolgáltató Központtal a különböző szállítási feladatok megoldásában.
A pénzügyi forrásokat további pályázati lehetőségek kiaknázásával fogják biztosítani, remélhetőleg újabb három évre.

8. A nyolcadik napirendi pont keretében Képviselő-testület a továbbiakban jogszabályi kötelezettségének eleget téve hatályon kívül helyezte egyes önkormányzati szabálysértési rendelkezéseit.
A szabálysértésekről és szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II: törvény alapján került sor az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére, mivel a jövőben csak törvény nyilváníthat egyes tényállásokat szabálysértéssé.

Az önkormányzat azonban meghatározhatja egyes ún. közösségellenes tevékenységek körét, melynek elkövetőit helyszíni bírsággal, eljárási bírsággal sújthatja. Az ehhez kapcsolódó rendeletek megalkotása és módosítása a közeljövő feladata.

9. A kilencedik napirendi pontban szintén jogszabályváltozás miatt helyezte hatályon kívül a Képviselő-testület az ivóvízdíj, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, és –kezelés díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét, mivel az önkormányzatoknak megszűnt a díjmegállapító hatásköre. Ez évre a szolgáltató állapítja meg a díjakat. A hatáskör változás azonban a jelenleg alkalmazott díjtételeket nem érinti.

10. A képviselő-testület a döntést, jóváhagyást igénylő ügyek között jóváhagyta a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodást, mely részletesen tartalmazza az együttműködés pénzügyi és adminisztratív kereteit.

A képviselők döntöttek a Civil Pályázati Alap 2012 évi kiírására beérkezett pályázatok elbírálásáról, és meghatározta a városban tevékenykedő művészeti csoportok támogatásának összegét. Az elbírálás szempontjai között szerepelt többek között az, hogy a pályázó milyen pályázati forrásokat vett igénybe, milyen egyéb bevételi lehetőségei vannak, és hogy mekkora szerepet vállal a város kulturális rendezvényei sorában.

Titkos szavazással, egybehangzóan határozott arról, hogy a kiválóan működő Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatói teendőinek ellátásával az következő öt évre ismételten Bernád Csaba igazgató urat bízza meg.

A MEOE kapuvári szervezete azzal a kéréssel fordult Kapuvár Város Önkormányzatához, hogy önállósodásuk miatt felvett új nevükben a „Kapuvár” városnevet szerepeltethessék. A testületi hozzájárulást követően nevük így Ebtenyésztők Kapuvári Egyesülete lett.

Kapuvár Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága az interneten és több médiafelületen felhívást tett közzé a Kapuvár, 85. számú közút Kis-Rába folyó feletti híd elnevezésére vonatkozóan. A város lakossága által a legtöbb szavazatot a „Nádasdy” név kapta, melyet a Képviselő-testület is elfogadott. A lakosság nemsokára a kihelyezett névtáblát is megtekintheti.

Még egy bérleti kérelem és egy határozat módosítás került a plénum elé, majd az ülés zárt keretében döntött a testület lakásbérleti jogviszonyokról.


Hámori György
polgármester

Ezek érdekelhetnek még

2021. Január 22. 16:00, péntek | Helyi

Holnap írják a középiskolai felvételiket

Bemutatkoznak térségünk középiskolái.

2021. Január 22. 13:00, péntek | Helyi

Halálos baleset történt ma reggel Kópháza térségében

Két személygépkocsi frontálisan ütközött.

2021. Január 22. 09:00, péntek | Helyi

Érdemes már januárban nyilatkozni az szja-kedvezményekről

Az adóelőleg-nyilatkozatot a dolgozó tölti ki.

2021. Január 21. 16:00, csütörtök | Helyi

Mi lesz az OKJ után? – Végre kiderültek a részletek

Mi lesz veled felnőttképzés?